Съобщение за разрешаване изготвяне на ПУП - ПЗ за ПИ 20996.12.89, с. Дивчовото

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №470, протокол 21 от 27.05.2021 г. на Общински съвет – Тетевен е:

           1. Одобрено задание по чл. 125, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 20996.12.89, м. Горния требеж, с. Дивчовото, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ), с необходимите схеми към него, в обхват: ПИ с идентификатор 20996.12.89, м. Горния требеж, с. Дивчовото, обл. Ловеч, във ръзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, (за застрояване на ПИ с жилищна сграда) 20996.12.89, м. Горния требеж, с. Дивчовото при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню