Обявление №УТИД-04-03-26/23.12.2021 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №619, протокол 29 от 20.01.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.128.1, м. Стара Рибарица, с. Рибарица, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), с необходимите схеми към него, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.128.1, м. Стара Рибарица, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя, във връзка с процедура по промяна предназначението й, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню