Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ, УПИ V, кв. 56, с. Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №63/21.02.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ V-362, кв. 56, с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.502.3 по КККР, като се разделя на два нови УПИ: V-657(стар 362) и ХХVIII-658(стар 362), кв. 56, в съответствие с предложението на вещото лице по допуснатата съдебна делба, както е показано със зелен цвят в ПР и се предвижда основното застрояване, в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и ал. 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №2 от 16.02.2022 г. е приет за одобряване от компетентния орган при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню