О Б Я В Л Е Н И Е По преписка вх. №УТИД-04-03-5/01.02.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №638, протокол 30 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.500.184, м. Крушака, с. Рибарица, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ), с необходимите схеми към него, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.500.184, м. Крушака, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя, във връзка с процедура по промяна предназначението й, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ, като се определи устройствена зона, означена като «Жм» и съответните устройственипоказатели, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню