Обявление по АПК за ПУП - ПРЗ за с. Гложене

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратените им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 16.03.2022 г., уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че е представен за одобряване проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.273.54 по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за проектиране на обект: „Жилищна сграда“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №2 от 16.02.2022 г. е приет без забележки.

Представеният ПУП – ПРЗ предвижда урегулирането на ПИ в УПИ Х-273.54 по имотни граници, с отреждане за „жилищно застрояване“, а ПЗ основното му застрояване.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню