Обявление по АПК

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратеното му писмо с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 21.03.2022 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че със Заповед №71/24.02.2022 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.25 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за проектиране на обект: „Жилищна сграда“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №4, протокол №1 от 12.01.2022 г. е приет без забележки.

Представеният ПУП – ПРЗ предвижда урегулирането на ПИ в УПИ ХII-168.25 по имотни граници, с отреждане за „жилищно застрояване“, а ПЗ основното му застрояване.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню