Изменена Заповед на кмета на община Тетевен

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №138/31.03.2022 г. на кмета на община Тетевен, във връзка с писмо №680/28.02.2022 г. на ЗЛ и Писмо изх. №АК-01-3/5/-21.02.2022 г. на Обласнет управител на област Ловеч, на основание чл. 99, т. 2 и чл. 103, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс; чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното управление и местната администрация, е изменена Заповед №490/12.08.2021 г. на Кмета на община Тетевен, с която е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.500.8033 по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч, в частна на задължителните предписания, като т. 3 се заличава. В останалата част заповедта остава непроменена.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината, а на ЗЛ е изпратено по пощата с обратна разписка.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню