Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПЗ , кв. 87, УПИ I и IX

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №161/13.04.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване (ПИ ПУП – ПЗ) в обхват: УПИ I-1502 и IХ-1501, кв. 87 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.1501 и 72343.500.1502 по КККР, като се предвижда основно застрояване в режим на свързано застрояване в рамките на задължителната и ограничителна линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и ал. 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №4 от 06.04.2022 г. е приет за одобряване от компетентния орган при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню