Съобщение за зодобрен ПУП - ПРЗ , ПИ 15165.273.54, с. Гложене

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №169/15.04.2022 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.273.54 по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за проектиране на обект: „Жилищна сграда“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №2 от 16.02.2022 г. е приет.

Представеният ПУП – ПРЗ предвижда урегулирането на ПИ в УПИ Х-273.54 по имотни граници, с отреждане за „жилищно застрояване“, а ПЗ основното му застрояване.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

  Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню