Съобщение за одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ 62579.156.49, с. Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №179/19.04.2022 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.156.49 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №2 от 10.02.2021 г. е приет.

Представеният ПУП – ПРЗ предвижда урегулирането на ПИ в УПИ II-156.49 по имотни граници, с отреждане за „жилищни нужди“, а ПЗ основното му застрояване.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню