Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ I, кв. 126, гр. Тетевен

По преписка вх. №УТИД-04-07-6/17.02.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 при условието на чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №183/21.04.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-431-за производствени и складови дейности, кв. 126 по ПУП на гр. Тетевен, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.8243 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №3 от 09.03.2022 г. е приет със забележки, които са отстранени.

Представеният ПИ ПУП – ПРЗ предвижда разделяне на УПИ I-431-за производствени и складови дейности, кв. 126 на два нови УПИ: I-за производствени и складови дейности и V- за производствени и складови дейности, а ПЗ предвижда основното им застрояване.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню