Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за УПИ I, кв. 11, с. Български извор

По преписка вх. №УТИД-04-07-11/06.04.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 при условието на чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №214/11.05.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ I-За кланница, завод за разфасовка, месопреработвателно предприятие и пречиствателна станция“ и част от улица между осови точки 5-12, кв. 11 по ПУП на с. Български извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 07357.701.76 и 07357.701.1438 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №5 от 04.05.2022 г. е приет без забележки.

Представеният ПИ ПУП – ПР предвижда изменение уличната регулация на УПИ I от запад, с част от улица между осови точки 5-12 съгласно заснемането на съществуващата на място трайно материализирана граница, показано с кафяв цвят в ПР

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Виже тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню