Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за кв. 46, УПИ VI и VII с. Голям извор

По преписка вх. №УТИД-04-07-13/09.05.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 при условието на чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №288/15.06.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ VI-583 и VII-584, кв. 46 по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15758.701.583 и 15758.701.584 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №6 от 08.06.2022 г. е приет без забележки.

Представеният ПИ ПУП – ПР промяна вътрешната регулационна линия между УПИ VI-583 и VII-584, като същата покрива имотната граница, така както отразена в кадастралната карта, за което има сключен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и разделяне на УПИ VII-584 на два нови УПИ XXVI-584 и XXV-584 с равни площи. Планът за застрояване предвижда основното застрояване в новообразувания УПИ XXV-584.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню