Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за кв. 48, УПИ ХХI с. Черни Вит

По преписка вх. №УТИД-04-07-15/01.06.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 при условието на чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №289/15.06.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ ХХI-558, кв. 48 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 80902.249.650 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №6 от 08.06.2022 г. е приет без забележки.

Целта на представения ПИ на ПУП – ПР е предвидената с регулационното изменение от 1985 г. алея/прокар/ да премине към УПИ ХХI-558, тоест: северната регулационна граница да тангира по северната имотна граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню