Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПР и ПУП - ПЗ за УПИ II-206, кв. 33, с. Рибарица

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП - ПР) и ПУП – План за застрояване в обхват: УПИ II-206, кв. 33 и улица с осови точки 400-401 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.501.189 по КККР, като същия се разделя на три нови УПИ: II-206; XIII-206 и XIV-206, а за осигуряване достъп до новообразувания УПИ ХIV-206 се продължава тупиковата улица с осови точки 400-401 с новите 401а и 401б, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР. Планът за застрояване предвижда основното застрояване в новообразуваните УПИ в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №6 от 08.06.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

    

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню