Съобщение за изготвен ПУП - ПЗ за ПИ 15165.272.614 с. Гложене

По преписка вх. №УТИД-04-07-12/08.04.2022 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.272.614, м. Касълека по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, с който се определя конкретното функционално предназначение на целия ПИ с отреждането му за „жилищно застрояване“, в устройствена зона, означена като „Жм“ със съответните устройствени показатели и основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №5 от 04.05.2022 г. е приет със забележка, която е отстранена /ПУП – ПЗ е съгласуван с „ВиК“ АД гр. Ловеч/ и е представен за продължаване на административното производство – обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню