Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ IV и V, кв. 263, кв. Пладнището, гр. Тетевен

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 при условието на чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №335/01.07.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ IV-Стопански дейности и V-цех за мебели, кв. 263 по ПУП на кв. Пладнището, гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.502.57 и 72343.502.5058 по КККР, като същите се обединяват в един общ УПИ IV-За производствени и складови дейности, както е показано със зелен цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен туш в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №4, протокол №7 от 29.06.2022 г. е приет без забележки.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню