Парцеларен план - АМ "Хемус"

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Опорен пункт при км 91+150 по трасето на АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150.

На територията на община Тетевен, парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на с. Български извор, община Тетевен, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в «Държавен вестник», заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Тетевен и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявлението е обнародвано в бр. 52 на „Държавен вестник“ от 05.07.2022 г.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, обявлението и проекта на ПУП – Парцеларен план, са поставени на таблото „Обяви по ЗУТ“ в ИЦ на община Тетевен и кметство с. Български извор, обл. Ловеч и публикувани на интернет страницата на община Тетевен.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню