Обявление по 124б, ал. 2 от ЗУТ за ПИ 62579.168.69 с. Рибарица

По преписка вх. №УТИД-04-03-13/02.06.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №731, протокол 34 от 23.06.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.69, м. Костина, с. Рибарица, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.69, м. Костина, с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 ППЗОЗЗ, като с ПРЗ се урегулира по имотни граници в УПИ I-168.69 за „вилно застрояване“ в устройствена зона, означена като «Ов» и съответните устройствени показатели и определи основното застрояване при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню