Обявление по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за ПИ 72343.14.272, гр. Тетевен

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №732, протокол 34 от 23.06.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.14.272, м. Лазарините, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.14.272, м. Лазарините, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство; създаване устройствен статут и прилежащи площи за функционирането на обекта, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 1 от ППЗОЗЗ, като с ПР се урегулира по имотни граници в УПИ V-14.272 за „жилищни нужди“ в устройствена зона, означена като „Жм“ и показатели съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ и основно застрояване в рамките на ограничителната линия за застрояване при условията на чл.

31, ал. 1 от ЗУТ, както е показано в скица-предложение за ПРЗ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню