Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ II-206, кв. 33, с. Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №395/28.07.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ II-206, кв. 33 и улица с осови точки 400-401 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.501.189 по КККР, като същия се разделя на три нови УПИ: II-206; XIII-206 и XIV-206, а за осигуряване достъп до новообразувания УПИ ХIV-206 се продължава тупиковата улица с осови точки 400-401 с новите 401а и 401б, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основното им застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №8 от 20.07.2022 г. е приет без забележки.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню