Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ I-129.38, м. Стара Рибарица, с. Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2, при условието на чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №400/29.07.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-129.38, м. Стара Рибарица, с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.129.38 по КККР, като същия се разделя на девет нови УПИ: I-129.38; II-129.38; III-129.38; IV-129.38; V-129.38; VI-129.38; VII-129.38; VIII-129.38 и IX-129.38 с отреждане за „рекреационни дейности“ в устройствена зона, означена като „Ок“, както е показано със зелен цвят в ПР и се предвижда основното им застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №8 от 20.07.2022 г. е приет без забележки.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

 

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню