Обявление по АПК

Изх. №УТИД-04-07-12/4/-05.08.2022 г.

                                             

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА:

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА МИРЯНОВА

ВАСИЛ МИРЧЕВ МИРЯНОВН

НИКОЛИНА КРАЕВА НИКОЛОВА-ДОЙЧИНОВА

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИРЯНОВ

МАРИОН ДИМИТРОВА КОМЕТОВА

НИКОЛЕТА САВОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНИСЛАВ МИКОВ ВУТЕВ

НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратени им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дати 18.07.2022 г. и 19.07.2022 г., уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че е изготвен и представен за одобряване проект на подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.272.614, м. Касълека, с. Гложене, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №5 от 04.05.2022 г. е приет.

Представеният ПУП – ПЗ определя конкретното функционално предназначение на ПИ с отреждането му за „жилищно застрояване“ в устройствена зона, означена като „Жм“.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню