Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР и ПУП - ПЗ за УПИ III-624, кв. 91, с. Рибарица

По преписка вх. №УТИД-04-07-18/22.06.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 при условието на чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №464/30.08.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: УПИ III-624, кв. 91 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.505.73 по КККР, като се разделя на два нови УПИ: III и Х за жилищно застрояване, с равни площи, както е показано със зелен цвят в ПР и се предвижда основното им застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №9 от 17.08.2022 г. е приет без забележки.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню