Обявление за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ

По преписка вх. №УТИД-04-03-28/12.10.2022 г.

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №601/20.10.2022 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.700.44 по КККР.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню