Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПР З за УПИ I-105 и ПИ 15165.273.134, м. Левица, с. Гложене

По преписка вх. №УТИД-04-07-30/05.10.2022 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-105 и ПИ с идентификатор 15165.273.134, м. Левица, по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, във връзка с разширяване границите на УПИ I-105 с ПИ 15165.273.134 след процедура по промяна предназначението на земеделската земя, с отреждане за „Производствени и складови дейности, включително изграждане на фотоволтаична централа“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №10 от 12.10.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

    

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню