Съобщение за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 72343.503.5275, гр. Тетевен

По преписка вх. №УТИД-04-03-31/07.11.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №824, протокол 39 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5275, м. Скрибътна, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5275, м. Скрибътна, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ, като с плана за регулация се урегулира по имотни граници в УПИ XVII-503.5275 в устройствена зона, означена като „Ов1“, а с плана за застрояване се определя основното застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню