Съобщение за разрешаване изготвяне на ПУП - ПРЗ за ПИ 62579.129.47, с. Рибарица

По преписка вх. №УТИД-04-03-27/07.10.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №825, протокол 39 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.129.47, м. Стара Рибарица, с. Рибарица, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.129.47, м. Стара Рибарица, с. Рибарица,, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нежди по реда на ЗОЗЗ, като с плана за регулация се обособяват три УПИ XI-129.623; XII-129.624 и XIII-129.625, а с плана за застрояване се определя основното застрояване с устройствена зона, означена като „Ок1“ в рамките на ограничителната линия на застрояване, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню