Обявление по АПК

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА:

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратени им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 21.11.2022 г. уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че със Заповед №615/27.10.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.69, м. Костина, с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №10, протокол №9 от 17.08.2022 г. е приет.

С представеният ПУП – ПРЗ за ПИ се обособява УПИ XIII-168.69 по имотни граници, както е показано с червен в ПР и се определя устройствена зона, означена като „Ов“ и основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ,

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/……………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню