Обявление по АПК

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА:

РОСТИСЛАВА ПЛАМЕНОВА МЕТОДИЕВА

ДАНКА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратени им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дати 13.12.2022 г. и 12.12.2022 г., уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че е изготвен и представен за одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ ХI-59, кв. 11 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.500.89 по КККР, като се променя западната регулационна граница и същата минава по имотната граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта и се преотреди от „търговски комплекс“ в за „жилищно застрояване“, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №11 от 09.11.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/……………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню