Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ VI и VII, кв. 55, с. Български извор

По преписка вх. №УТИД-04-07-34/07.11.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2, при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, със Заповед №775/20.12.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ VI-568 и VII-568, кв. 55 по ПУП на с. Български извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 07357.701.601 и 07357.701.597 по КККР, като се променя вътрешната регулационна линия между тях, така както е показано със зелен цвят в ПР и се предвижда основно застрояване на новообразуваните УПИ в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №11 от 09.11.2022 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта по отношение на ПР, съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, влиза в сила с издаването й и си съобщава на заявителите.

Заповедта по отношение на ПЗ подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню