Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ III- Промкомбинат, кв. 106, гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-35/2/-22.12.2022 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-34/07.11.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2, при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, със Заповед №776/21.12.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ III-Промкомбинат, кв.106 и улица с осови точки 56-41-42 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.8112 и 72343.500.8058 и 72343.500.7149 по КККР, като се обособяват два нови УПИ: III (в югоизточната част на бившия УПИ III) с отреждане за „производствена дейност“, а за останалата част УПИ Х с отреждане „за обществено обслужване и техническа инфраструктура“; променя се и уличната регулация в частта между осови точки 56-41-42, като се обособяват две нови ОТ 41а и 41б, а частта от улицата в този обхват преминава към новообразувания УПИ Х, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и устройствена зона, означена като „Жм“, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №11 от 09.11.2022 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню