Обявление по АПК

Изх. №УТИД-04-07-10/3/-22.12.2022 г.

                                            

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА:

АСЕН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВЪЧЕВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратени им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дати 28.11.2022 г. и 23.11.2022 г., както и не върнато писмо, уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че е изготвен и представен за одобряване проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 17419.12.24, м. Циганското, с. Градежница по КККР, във връзка с процедура по определяне конкретното предназначение на имота и определяне основното му застрояване.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №6 от 08.06.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/……………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню