Съобщение относно разрешаване изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 62579.168.51, с. Рибарица, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-03-32/1/-03.01.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-32/11.11.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №841, протокол 40 от 16.12.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.51, м. Костина, с. Рибарица, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.51, м. Костина, с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и определяне конкретното му предназначение – основно застрояване /вилна сграда/ в устройствена зона, означена като „Ов1“ и съответните устройствени показатели по чл. 29, ал. 1 от Наредба №7 за ПНУТ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП, ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню