Обявление по АПК

Изх. №УТИД-04-07-31/3/-11.01.2023 г.

                                             

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ:

ТЕОДОРА ЯКИМОВА ПАШИНОВА

ПЕТКО СТЕФАНОВ БОРИСОВ

МАРИЯНА СТЕФАНОВА ФЛОРОВА

ВАСИЛЕН КРАСИМИРОВ СТАВРЕВ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратените им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дати 03.01.2023 г. и 09.01.2023 г.,, уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че със Заповед №744/15.12.2022 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ I-257, кв. 106 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.501.349 по КККР, като се променят вътрешните регулационни линии и същите покриват имотната граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта (по съществуващата на терен ограда) и се обособява нов УПИ I-349(стар 257), както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №10 от 12.10.2022 г. е приет.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню