Съобщение за одобрен ПУП - ПРЗ за ПИ 72343.14.272, м. Лазарините, гр. Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-43/3/-29.03.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-43/29.12.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №139/29.03.2023 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 72343.14.272, м. Лазарините по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч, като се урегулира в УПИ V-14.272 за „жилищни нужди“ в устройствена зона, означена като „Жм“ със съответните устройствени показатели, както е показано с червен и син цвят в ПР и предвиденото основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, при спазване условието на чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №1 от 25.01.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню