Определяне трасе на селскостопански, горски, ведомствен път до ПИ с идентификатори 14386.30.35, 14386.30.36 и 14386.30.37 по КККР на с. Галата

Изх. №УТИД-04-07-1/1/-22.05.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-1/09.01.2023 г.

 

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №240/17.05.2023 г. е поправена очевидна фактическа грешка в Заповед №67/21.02.2023 г., с която е одобрен проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) в обхват: за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии – определяне трасе на селскостопански, горски, ведомствен път до ПИ с идентификатори 14386.30.35, 14386.30.36 и 14386.30.37 по КККР на с. Галата, обл. Ловеч, м. Говнуша, по следата, така както е показана с червен цвят.

 

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №1 от 27.01.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

 

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

 

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

 

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

 

 

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                                            инж. Михаил Куманов


Заповед - вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню