(ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ XII-138; XIII-139 и XIV-140, кв. 5 по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-07-17/1/29.05.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-17/27.04.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ XII-138; XIII-139 и XIV-140, кв. 5 по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15758.701.1094; 15758.701.139 и 15758.701.140 по КККР.

Представения ПИ на ПУП – ПР привежда източната и западната граница на УПИ ХIII-139 в съответствие с границите на ПИ с идентификатор 15758.701.139. С реализирането на проекта се засягат източната граница на УПИ ХII-138 и западната на УПИ XIV-140, кв. 5 по действащия ПУП на с. Голям Извор.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №5 от 17.05.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню