Съобщение за изработен ПИПУП-ПР за УПИ IV-55 и УПИ V-55, кв. 6, с. Бабинци

Изх. №УТИД-04-07-21/1/01.06.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-21/16.05.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ IV-55 и УПИ V-55, кв. 6, с. Бабинци, съставляващи ПИ с идентификатори 07884.701.101 и 07884.701.100 по КККР

Целта на представения ПУП-ПР е обединяване на УПИ IV-55 и УПИ V-55 в кв. 6 и обособяване на три нови УПИ-та: УПИ IV-55, УПИ V-55 и УПИ ХII-55, кв. 6

Предвиждането на урегулираните поземлени имоти е за „Жилищно застрояване“

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №11, протокол №5 от 17.05.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

инж. Михаил Куманов……….…………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню