Съобщение за изработен ( ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.314 по КККР на гр. Тетевен, мест. Върбака

Изх. №УТИД-04-03-19/1/07.08.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-19/29.06.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №1013, протокол 49 от 21.07.2023 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.314 по КККР, гр. Тетевен, местност „Върбака“, обл. Ловеч         

2. Разрешава изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.314 по КККР, местност „Върбака“, гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя се определяне основното застрояване – за рекреационни устройствени зони, предназначени за курорт и допълващи дейности с малка височина (до 10 м), в рамките на ограничителната линия за застрояване, както е показано в скица-предложение; устройствена зона, означена като „Ок“ съгласно чл. 16, ал. 1 и показатели съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредба №7 за ПНУТ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; Закона за пътищата.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

инж. Михаил Куманов……….………/п/…………

            Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню