Съобщение за одобрен ( ПИ ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ VIII-412 в кв. 60, с. Рибарица

Изх. №УТИД-04-07-26/1/08.08.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                  

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-26/29.06.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №425/08.08.2023 г. е одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ VIII-412 в кв. 60, с. Рибарица съставляващи ПИ с идентификатор 62579.502.124 по КККР на с. Рибарица, общ. Тетевен, като същия се разделя на два нови УПИ: VIII-412 и XV-412 в кв. 60, както е показано със зелен цвят в ПР и предвиждане основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №6 от 05.07.2023 г. е приет със забележка.

Забележката е отстранена, като е представено Удостоверение с                                   изх. №25-201892-13.07.2023 г. от СГКК гр. Ловеч за приемане на проекта за изменение на КККР.  

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню