Съобщение за одобрен ( ПИ ПУП – ПРЗ), в обхват: в обхват: УУПИ III-Пионерски лагер

Изх. №УТИД-04-07-24/1/-09.08.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-24/19.06.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №324/21.06.2023 г. е одобрен проект на ПУП – План за регулация и план за застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ III-Пионерски лагер, УПИ IX-205 в кв. 33 и Улица с ОТ 374-375 в кв. 33 в с. Рибарица, съставляващи ПИ с идентификатори 62579.501.195, 62579.501.196 и 62579.501.713 по КККР на с. Рибарица по следата, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната и задължителна линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №6 от 05.07.2023 г.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню