Обявление по АПК до ЗЛ за одобрен ПУП - ПЗ в обхват ПИ с идентификатор 62579.168.51 по КК на с. Рибарица

Изх. №УТИД-04-07-15/4/17.08.2023 г.

ДО: ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-15/21.04.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „НЕПОТЪРСЕНО“ пратка с дата 15.08.2023 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че със Заповед №398/21.07.2023 г. на кмета на община Тетевен е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 62579.168.51 по Кадастралната карта на с. Рибарица, община Тетевен, с цел промяна на предназначението на земята на част от имота за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя, с отреждане за „Вилно застрояване“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №5 от 17.05.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен: ………/п/.………….

                                 инж. Михаил Куманов

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню