Обявление по АПК до ЗЛ за (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ ХII-138, УПИ ХIII-139 и УПИ XIV-140, кв. 5 по действащия регулационен план на с. Голям Извор

Изх. №УТИД-04-07-17/4/-24.08.2023 г.

ДО: ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-17/27.04.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратени писма до заинтересувани лица: М.М.В, В.Й.В, И.П.Х., Б.Н.В, В.Н.В., Д.В.Ж., М.Д.Ж.-Н., Б.Д.Ж.-В, В.Й.С., Г.С.Г., Ц.С.Г.-Б., М.Х.А., И.Х.И, В.В.В, Е.В.В. уведомява по този ред горепосоченото че е представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ XII-138; XIII-139 и XIV-140, кв. 5 по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15758.701.1094; 15758.701.139 и 15758.701.140 по КККР.

Представения ПИ на ПУП – ПР привежда източната и западната граница на УПИ ХIII-139 в съответствие с границите на ПИ с идентификатор 15758.701.139. С реализирането на проекта се засягат източната граница на УПИ ХII-138 и западната на УПИ XIV-140, кв. 5 по действащия ПУП на с. Голям Извор.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №7, протокол №5 от 17.05.2023 г. е приет.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Гл. експерт ППО при отдел УТИД при ОА – Тетевен: ………/п/…………….

                                                    инж. Веселина Маринова

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню