Съобщение за одобрен ( ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.67 по КККР на с. Рибарица, мест. Костина

Изх. №УТИД-04-07-28/2/30.08.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-28/03.08.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 21 при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №483/30.08.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.67 по Кадастралната карта на с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя, с отреждане за „Жилищно застрояване“, както е показано основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, с устройствени показатели за УЗ „Жм“, както е показано с червен цвят в ПЗ и образуване на УПИ III-168.67, както е показано със зелен цвят в ПР

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук и тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню