Обявление по АПК до ЗЛ за одобрен (ПИ ПУП-ПРЗ), в обхват: УПИ V-30, VI-30 и VII-30 в кв. 7, с. Градежница

Изх. №УТИД-04-07-25/2/31.08.2023 г.

ДО: ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-25/28.06.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „НЕПОТЪРСЕНО“ пратка с дата 30.08.2023 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че е одобрен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПИ ПУП-ПРЗ), в обхват: УПИ V-30, VI-30 и VII-30 в кв. 7, с. Градежница съставляващи ПИ с идентификатори 17419.701.100, 17419.701.101 и 17419.701.102 по КККР на с. Градежница със Заповед №423/08.08.2023 г. на Кмета на Община Тетевен.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №6 от 05.07.2023 г. е приет без забележка.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен: ……….…/П/………….

                                 инж. Михаил Куманов

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню