Обявление за изработване на ПУП –ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.132.30, местност „СУАР", с. Рибарица, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-07-40/1/26.10.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-40/13.10.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на Подробен устройствен план – План за Регулация и План за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.132.30, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Рибарица, мест. „СУАР“, област Ловеч във връзка с образуване на нов УПИ IV-132030, КР 132, във връзка с урегулиране на имота и определяне на конкретното функционално предназначение, с отреждане за „Курортна устройствена зона и комплекси“, означена с „Ок“.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №11, протокол №9 от 18.10.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен: ..………/п/………..

                                 инж. Михаил Куманов

    

 Вижте тук и тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню