Обявление за изработен ПУП-ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.54.195 по КККР, гр. Тетевен, местност „Преграда", обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-03-34/1/-27.10.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-34/02.10.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №623/25.10.2023 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и разререшено изработването на проект за изменение за подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) в обхват: УПИ V-635, УПИ VI-635 и УПИ VII-640 кв. 94 по действащия ПУП на с. Рибарица, съставляващ ПИ с идентификатори 62579.502.334, 62579.502.335 и 62579.502.336 по КККР на с. Рибарица.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/………..

                                 инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню