Обявление за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват:ПИ с идентификатор 72343.503.5121 по КККР на гр. Тетевен, мест. "Скрибътна"

Изх. №УТИД-04-03-32/1/26.10.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-32/07.09.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №1078, протокол 52 от 12.10.2023 г. на Общински съвет – Тетевен е:

  1. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ за

изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5121 по КККР на гр. Тетевен, мест. „Скрибътна“, обл. Ловеч.

  1. Разрешава изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5121 5121 по КККР на гр. Тетевен, мест. „Скрибътна“, обл. Ловеч, вув връзка с процедура по установяване на конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ, като с ПР се урегулира по имотни граници в УПИ ХVIII-503.5121 в устройствена зона, означена като „Ов1“ и съответните устройствени показатели по чл. 19 от Наредба №7 за ПНУТ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.,
  2. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

            Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню