Обявление за одобрен на ( ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.186.17 по КККР на с. Гложене, мест. Асенски дол, общ.Тетевен

Изх. №УТИД-04-07-30/2/-02.11.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-30/28.08.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 21 при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №651/02.11.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 15165.186.17 по Кадастралната карта на с. Гложене, местност „Асенски дол“, обл. Ловеч., във връзка с процедура по установяване на конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), чрез определяне основното застрояване – за Вилно застрояване означена като „Ов“ в рамките на ограничителната линия за застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ и урегулиране като се образува нов УПИ II-186.17, КР 186, както е показано в ПР със зелен цвят.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №6, протокол №8 от 27.09.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ е съобщен на заинтересуваните лица, като в законоустановения срок НЯМА постъпили писмени възражения.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук и тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню